བདེ་ཆེན་གྱི་རྒྱུགས་སྤྲོད་སློབ་མ་1978མཐོ་རྒྱུགས་ནང་ཞུགས།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2024-06-07   རྩོམ་ཁུངས།    སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་བོད་ཡིག་དྲ་བ།

དེ་རིང་ནི་2024ལོའི་མཐོ་རྒྱུགས་ཀྱི་ཉིན་དང་པོ་ཡིན་ཞིང་། 

བདེ་ཆེན་ཁུལ་གྱི་རྒྱུགས་འཕྲོད་སློབ་མ1978མཐོ་རྒྱུགས་ལ་ཞུགས་པ་དང་།

རྒྱུགས་ཁུལ་2་དང་། རྒྱུགས་ཚིགས་3 རྒྱུགས་ར་71བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་པ་རེད།