སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་དྲིལ་བསྒྲགས་གློག་བརྙན《རྒྱ་མཚོ》ཐོག་མར་འགྲེམས་པ།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2024-03-31   རྩོམ་ཁུངས།    སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་བོད་ཡིག་དྲ་བའི་འཕྲིན།    སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་རིག་གནས་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོའི་དྲིལ་བསྒྲགས་གློག་བརྙན《རྒྱ་མཚོ་》ཐོག་མར་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ། ཟླ3པའི་ཚེས29ཉིན།བདེ་ཆེན་ཁུལ་ཨུའི་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའུ་ནས་ཐོན་པའི་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་རིག་གནས་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོའི་དྲིལ་བསྒྲགས་གློག་བརྙན་《རྒྱ་མཚོ》དངོས་སུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་རེད།

   《རྒྱ་མཚོ》ནི“སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི”རིག་གནས་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོའི་གློག་བརྙན་ཞིག་རེད།རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་རྒྱུད་དང་བར་ཐག་ལེ་དབར་སྟོང་གི་སར་ཡོད་པའི་གངས་རིའི་འདབས་སུ་རྟ་པས་སྒྲིལ་གཟན་ནང་གི་ཚ་བོར་རྒྱ་མཚོའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་བརྗོད་ཡོད།