གསར་འགོད་པས་བོད་སྐད་ཀྱི་ལམ་ནས་སྒུལ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་ཀྱི་སྒྲིག་ཆས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པ།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2023-12-21   རྩོམ་ཁུངས།    སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་བོད་ཡིག་དྲ་བ།