སྒུལ་འཁོར་བདེ་འཇགས་ཞིབ་བཤེར་ཐད་ཀྱི་རྒྱུན་ཤེས།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2023-12-20   རྩོམ་ཁུངས།    སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་བོད་ཡིག་དྲ་བ།


ས་དམ་ནས་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་ལྕགས་ལམ་ཤར་གཏོང་བྱས་པ་ནས་བཟུང་། 

མང་ཚོགས་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྒུལ་འཁོར་གྱི་སྤ་སེ་ཅི་ལྟར་ཉོ་དགོས་ཚུལ་དང་

སྒུལ་འཁོར་ལ་བསྡད་སྐབས་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་སོགས་ལ་རྒྱུས་ལོན་དེ་འདྲ་བྱུང་མེད་པས།


དེ་རིང་ང་ཚོས་སྒུལ་འཁོར་བདེ་འཇགས་ཞིབ་བཤེར་ཐད་རྒྱུས་ལོན་ཞིག་བྱ།