དབྱིན་བོད་སྐད་གཉིས་ཀྱིས་དགའ་ལྡན་སུམ་རྩེན་གླིང་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པ།

རྩོམ་པ་པོ།   ལི་ཅཱ་ཅཱ།  ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2023-11-30   རྩོམ་ཁུངས།    སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་བོད་ཡིག་དྲ་བ།


  དགའ་ལྡན་སུམ་རྩེན་གླིང་ནི་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བྱང་འདབས་སུ་གནས་ཡོད་པ་དང་གྲོང་ཁུལ་དང་བར་ཐག་སྤྱི་ལེ་5ཙམ་ཡོད།  དགོན་པ་འདི་ལ་ལོ་ངོ300ལྷག་ཙམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པ་དང་ཀུན་གྱིས་དགའ་ལྡན་སུམ་རྩེན་གླིང་ལ་པོ་ཏ་ལ་ཆུང་བ་ཞེས་འབོད་སྲོལ་ཆགས་ཡོད།