དབྱིན་བོད་སྐད་གཉིས་ཀྱིས་རྡོ་མཁར་རྫོང་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པ།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2023-11-29   རྩོམ་ཁུངས།    སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་བོད་ཡིག་དྲ་བ།


 རྡོ་མཁར་རྫོང་ནི་བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གྲོང་ཁུལ་དུ་གནས་ཡོད་པ་དང་ལོ་ངོ་1300ལྷག་ཙམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད།   དེ་སྔ་བོད་འབྲེལ་ས་ཁུལ་དང་ཡུན་ནན་གྱི་མི་རིགས་རིག་གནས་སྤེལ་རེས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་ཤིག་ཡིན་ལ།  ཡུན་ནན་དང་། སི་ཁྲོན། བོད་ལྗོངས་བཅས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཚོང་དོན་སྤེལ་རེས་ཀྱི་ས་གནས་ཤིག་ཀྱང་རེད།