བོད་སྐད་ཀྱིས་སྟག་མཆོང་གྲོག་རོང་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པ།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2023-11-25   རྩོམ་ཁུངས།    སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་བོད་ཡིག་དྲ་བ།


    སྟག་མཆོང་གྲོག་རོང་ལྗོངས་ཁུལ་ནི་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་གྲོང་ཁྱེར་སྟག་མཆོང་གྲོག་རོང་གྲོང་རྡལ་དུ་གནས་པ་དང་ཀྲུང་གོའི་ཆེས་ཟབ་ཤོས་ཀྱི་གྲོག་རོང་ཞིག་ཡིན། སྟག་མཆོང་གྲོག་རོང་གིས་རྐང་ཐང་ལམ་ཐིག་ཀྱང་འཛམ་གླིང་གི་རྩེར་སོན་གྱི་རྐང་ཐང་ལམ་ཐིག་ཆེ་གྲས་བཅུའི་གྲས་ཤིག་ཡིན་ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་ཐོབ་ཡོད།