སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་སྟོན་ལྗོངས།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2023-10-09   རྩོམ་ཁུངས།    སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་བོད་ཡིག་དྲ་བ།

    ནམ་ཟླ་སྟོན་ཀ་སླེབས་པ་ན། རྒྱལ་ཐང་གི་རི་ལུང་ཀུན་གསེར་མདོག་གི་རྫོགས་ལྡན་གོས་བཟང་གིས་བརྒྱན་ཞིང་། ཞིམ་མངར་གྱི་རི་སྐྱེས་ཤིང་འབྲས་སྣ་ཚོགས་སྨིན་པའི་དྲི་ངད་ཕྱོགས་བཞིར་ལྡང་བཞིན་འདུག འདི་ནི་རྒྱལ་ཐང་གི་སྟོན་ཀ་སླེབས་པའི་རྟགས་མཚན་རེད།