བར་སྣང་ནས་མཐའ་ཆུ་གྲོང་རྡལ་པར་བླངས་བ།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2023-08-07   རྩོམ་ཁུངས།    སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་བོད་ཡིག་དྲ་བ།


        མཐའ་ཆུ་གྲོང་རྡལ་ནི་བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་འབའ་ལུང་ལི་སུའུ་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་གནས་ཡོད་པ་དང་། འཛམ་གླིང་གི་རང་བྱུང་ཤུལ་བཞག་"གཙང་གསུམ་མཉམ་རྒྱུག་"གི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གྲགས་ཅན་གྱི་ལྟེ་བའི་ཁུལ་དུ་གནས་ཡོད།   སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་གྲོང་ཁྱེར་དང་། འབའ་ལུང་རྫོང་། འཇོལ་རྫོང་བཅས་དང་དེ་བཞིན་ས་དམ་གྲོང་ཁྱེར་ཡུས་ལུང་རྫོང་བཅས་རྫོང་དང་གྲོང་ཁྱེར་བཞིའི་འགྲིམ་འགྲུལ་ལྟེ་གནས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པས་"བྱ་སྐད་རྫོང་བཞི་"ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་ཐོབ་པའི་ས་ཆ་ཞིག་རེད།