​སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་ན་ངོ་མཚར་བའི་རྟ་རྒྱུག་གི་ལྟད་མོ་འདི་འདྲ་ཡོད།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2023-06-24   རྩོམ་ཁུངས།    སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་བོད་ཡིག་དྲ་བ།


 ཟླ་6པའི་ཚེས་23ཉིན་འཚོགས་པའི་བདེ་ཆེན་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་ལྔ་པའི་ཚེས་ལྔའི་རྟ་རྒྱུག་གི་དུས་ཆེན་ཐོག་རྟ་རྒྱུག་ཞོར་ཁ་བཏགས་འཐུ་བའི་ལས་ཡུལ་དངོས་སུ་རྟ་རྩལ་གྱི་སྔངས་སྟབས་རེ་རེ་ལས་ལྟད་མོ་བར་ཡིད་དབང་འགུགས་པའི་སྣང་བརྙན་རེ་རེ་སྦྱིན་ཡོད་པ་དང་།  ཀུན་གྱིས་དགའ་བསུ་དང་སྤྲོ་སེམས་ཚད་མེད་བཅངས་ཡོད།