མཇིང་ཚིགས་ཀྱི་ནད་འགོག་པའི་ཐབས་མཆོག་འདིར་ཡོད།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2023-06-22   རྩོམ་ཁུངས།    བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

གཅིག མཇིང་པར་ན་ཟུག་གཏོང་བ་དང་། ལག་པས་འོག་ནས་སྒང་ལ་འཕུར་འཕུར་བཏང་ན་ན་ཟུག་ཆུང་དུ་འགྲོ་བ་དང་ཤུགས་ཀྱིས་མནན་ན་ན་ཟུག་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཚེ། སྤྱིར་ན་མཇིང་ཚིགས་ཀྱི་ནད་ཕོག་ཡོད།

    གཉིས། མཇིང་པར་ན་ཟུག་གཏོང་བ་དང་ཆབས་ཅིག ལག་པར(དཔུང་པ)ན་ཟུག་གཏོང་བའམ་ཡང་ན་སྦྲིད་ཚེ། སྤྱིར་ན་དབང་རྩའི་རིགས་ཀྱི་མཇིང་ཚིགས་ནད་ཕོག་ཡོད།

    གསུམ། མིག་བཙུམ་ནས་མཇིང་པ་གཡས་གཡོན་དུ་བསྐོར་སྐབས་མགོ་ན་བའམ་ཡང་ན་མགོ་ཡུ་འཁོར་ཚེ། སྤྱིར་ན་ཁྲག་རྩའི་རིགས་ཀྱི་མཇིང་ཚིགས་ནད་ཕོག་ཡོད།

    བཞི། མཇིང་པར་ན་ཟུག་གཏོང་བ་དང་ཆབས་ཅིག རྐང་ལག་ལ་ཤུགས་མེད་པ་དང་ན་ཟུག་བཏང་ཚེ། སྤྱིར་ན་རྒྱུང་པའི་རིགས་ཀྱི་མཇིང་ཚིགས་ནད་དམ་ཡང་ན་མཇིང་རྩ་ཕྲ་བའི་ནད་ཕོག་ཡོད། 

     གལ་ཏེ་མཇིང་ཚིགས་ཀྱི་ནད་ཕོག་ཚེ། ཉི་མ་ལོ་ལས་རིང་བའི་ཚོར་སྣང་སྦྱིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་མགོ་བོ་དང་། མཇིང་པ། དཔུང་པ་བཅས་ལ་ན་ཟུག་གཏོང་བའི་ཁར་ལག་པ་སྦྲིད་པའི་ཚོར་སྣང་སྦྱིན་པ་མ་ཟད། ཐ་ན་ལུས་པོར་ཉོབ་མདངས་སླེབས་ནས་ལས་ཀ་གང་ཞིག་ཀྱང་བྱེད་མི་འདོད་པར་འགྱུར་གྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན། རྟག་ཏུ་ནས་མཇིང་ཚིགས་ནད་འགོག་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་ནི་གལ་འགངས་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས། ང་ཚོས་གཤམ་གསལ་གྱི་འགུལ་སྟངས་འདི་སྦྱངས་ན་ནད་རྟགས་འདི་རིགས་ཐོན་རྒྱུ་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།