《རྒྱུད་བཞི》མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འཛམ་གླིང་དྲན་ཤེས་མིང་གཞུང་དུ་ཚུད།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2023-05-26   རྩོམ་ཁུངས།    གངས་ལྗོངས་ཉི་གཞོན།


ཉེ་ཆར། ཧྥ་རན་སིའི་ཕེ་རིས་སུ་འཚོགས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཚན་སློབ་རིག་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཐེངས་216པའི་ལག་བསྟར་ཅུས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཐོགའཛམ་གླིང་དྲན་ཤེསརྒྱལ་སྤྱིམིང་གཞུངནང་གསར་དུ་བདམས་པའི་ལས་གཞིའི་མིང་གཞུང་དུ་གྲོས་ཞིབ་བྱས་ནས་གྲོས་འཆམ་བྱུང་། རང་རྒྱལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིག་ཚགས་ཅུས་ཀྱིས་རྩ་འཛུགས་བྱས་ནས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བའིདཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞིདང་ཨའོ་མོན་ཀུན་བདེ་གླིང་གི་ཡིག་ཚགས་དང་བྲིས་མ(1645-1980)དཔེ་རྙིང་ཡིག་ཚགས་གཉིས་ཐེངས་འདིའི་འཛམ་གླིང་དྲན་ཤེས་མིང་གཞུང་དུ་ཚུད་ཡོད།


དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞིའིཔར་མ་རིགས་ལྔ་ད་ལྟ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་གཅེས་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་ནི་དུས་རབས་8པ་ནས་12པའི་བར་གྱི་ཡིག་ཚང་ཡིན་ཞིང་། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་ལེགས་ཤིང་ཤུགས་རྐྱེན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་རྨང་གཞིའི་བསྟན་བཅོས་ཤིག་ཡིན། ཡིག་རྙིང་དེས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྗེས་ཤུལ་མཚོན་ཡོད་པར་མ་ཟད། མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་དང་། ཧི་མ་ལ་ཡ། སོག་པོའི་ས་ཁུལ་དུ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་བརྒྱུད་བསྒྲགས་འཕེལ་རྒྱས་ཐད་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་ནུས་པ་ཐོན་ཡོད། དེ་ནི་སྐབས་དེའི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའི་ཆུ་ཚད་མཚོན་པར་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་མི་ཆོས་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་སྤེལ་རེས། མཚན་ཉིད་བསམ་བློ། སྲོལ་རྒྱུན་ལག་རྩལ་གྱི་གཅིག་སྡུད་འདུས་གྲུབ་ཅིག་ཡིན། ད་ཐེངས་1546ལོའི་གྲྭ་ཐང་ཤིང་པར་མ་དང་1640ལོའི་རྟག་བརྟན་ཤིང་པར་མ། 1662ལོའི་དགའ་ལྡན་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཤིང་པར་མ། 1892ལོའི་ལྕགས་པོ་རིའི་ཤིང་པར་མ། 1942ལོའི་གསེར་བྲིས་མ་བཅས་དུས་རབས་མི་འདྲ་བའི་དཔེ་བསྡུར་དང་བཀས་བཅད་པར་མ་བཅས་སྙན་ཞུ་བྱས། གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིནི་2018ལོརའཛམ་གླིང་དྲན་ཤེས་ཀྱི་ཨེ་ཤ་ཡ་དང་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་མིང་གཞུང་དུ་ཚུད་པ་རེད། །