ཟླ་བ་5པའི་ཤམ་བྷ་ལ་སྤྱི་གླིང་དུ་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་རྣམ་པར་བཀྲ།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2023-05-10   རྩོམ་ཁུངས།    སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་བོད་ཡིག་དྲ་བ།

        སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་བོད་ཡིག་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ་བ་5པར།  སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་ཤམ་བྷ་ལ་སྤྱི་གླིང་དུ་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་དུ་བཞད་དེ། སྟག་མ་མེ་ཏོག་དང་མངར་འབྲས་མེ་ཏོག་སོགས་འོད་སྣང་འོག་ཏུ་མཛེས་པ་མི་འདྲ་བར་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་ཡོད། བསིལ་རླུང་དལ་གྱིས་ལྡང་བ་དང་། མེ་ཏོག་གི་མདོག་གསལ་བ། དུས་ཚིགས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ནི་མེ་ཏོག་གི་མདོག་འདིའི་ཁྲོད་ནས་དལ་གྱིས་བཤད་ཡོང་།