གུང་གསེང་རིང་ལས་གནས་ལ་བརྟན་སྲུང་བྱེད་པའི་ངལ་རྩོལ་པར་གུས་འདུད་ཞུས།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2023-05-01   རྩོམ་ཁུངས།    སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་བོད་ཡིག་དྲ་བ།

        “ལྔ་གཅིག”གུང་གསེང་རིང་ཚང་མས་གུང་གསེང་གི་འཚོ་བ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་སྐབས། ལས་རིགས་ཁག་གི་ངལ་རྩོལ་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྔར་བཞིན་ལས་གནས་བརྟན་སྲུང་བྱས་ཡོད། ཁོང་ཚོའི་ལ་ལས་གཙང་ཞིང་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་གཏོད་རྒྱུར་བྲེལ་བ་དང་། ལ་ལས་ཡུལ་སྐོར་བར་རིན་པ་མི་དགོས་པས་ཡུལ་སྐོར་ཞབས་ཞུ་མཁོ་འདོན་བྱས་ནས། འཛམ་གླིང་གི“སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ”ཞེས་པའི་ཡུལ་སྐོར་སྤུས་རྟགས་གཏོད་ཆེད་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོད་པ་རེད།