སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་རྩེའི་ཁ་གདན་འཐག་རྩལ།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2023-03-23   རྩོམ་ཁུངས།    中国藏族网通

བོད་ལྗོངས་གཞིས་ཀ་རྩེའི་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་པའི་ཁ་གདན་འཐག་རྩལ།

པར་འདི་ནི་རྒྱལ་རྩེ་རྫོང་གི་ས་གདན་བཟོ་གྲྭའི་ནང་བཟོ་པས་ཁ་གདན་ལ་དྲ་བཅོས་རྒྱག་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་རེད།


        བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་རྒྱལ་རྩེ་རྫོང་ནི་བོད་ལྗོངས་སུ་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་ཁ་གདན་གྱི་ཕ་ཡུལ་ཡིན། རྒྱལ་རྩེའི་ཁ་གདན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་བ་དང་ཁ་མདོག་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ། འཁྱུག་རིས་ལ་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཁྱད་ཆོས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་ཕྱུག་ཡོད། །

པར་འདི་ནི་རྒྱལ་རྩེ་རྫོང་གི་ས་གདན་བཟོ་གྲྭའི་ནང་བཟོ་པས་ཁ་གདན་བསླས་འཐག་བྱེད་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་རེད།


པར་འདི་ནི་རྒྱལ་རྩེ་རྫོང་གི་ས་གདན་བཟོ་གྲྭའི་ནང་བཟོ་པས་ཁ་གདན་བསླས་འཐག་བྱེད་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་རེད།


པར་འདི་ནི་རྒྱལ་རྩེ་རྫོང་གི་ས་གདན་བཟོ་གྲྭའི་ནང་བཟོ་པས་ཁ་གདན་བསླས་འཐག་བྱེད་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་རེད།