དགའ་ལྡན་སུམ་རྩེན་གླིང་གི་གྲྭ་བས་ཚོགས་ཆེན་ཉི་ཤུ་པར་བལྟས་པའི་མྱོང་ཚོར་གླེང་བ།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2022-10-17   རྩོམ་ཁུངས།    སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་བོད་ཡིག་དྲ་བ།