བྱ་བྱེའུ་ཡི་མིང་རྒྱ་བོད་ཤན་སྦྱར།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2022-08-25   རྩོམ་ཁུངས།    拉萨市藏语委办

        གོང་གི་ནང་དོན་འདི་དག་ནི་དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཆིན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་ཆན་ལུང་གི་དུས་སུ་བསྒྲིགས་པའི་མཉྫུ་དང་བོད། སོག་པོ། ཡུ་གུར། རྒྱ་བཅས་ཡིག་རིགས་ལྔ་ཤན་སྦྱར་གྱི་མིང་མཛོད་ཆེན་མོ《རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་སྐད་ལྔ་ཤན་སྦྱར་གྱི་མཉྫུའི་སྐད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་》ལས་རྒྱ་བོད་སྐད་གཉིས་ཟུར་དུ་བཏོན་པ་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ནང་དོན་བསྡུས་པའོ།