རྒྱ་བོད་གཏམ་དཔེ་ཤན་སྦྱར་མ་རྣ་བའི་བུ་རམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2022-08-22   རྩོམ་ཁུངས།    བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་གྱི་བོད་ཡིག་སྨྱན་སྦྱོར།