མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་མཚོ་གཉིས་རི་མོ་ལྟར་སྣང་།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2022-07-25   རྩོམ་ཁུངས།    མི་དམངས་དྲ་བ།

འདི་ནི་མཚོ་གཉིས་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་མཚོ་ཡིན་པ།

        བོད་ལྗོངས་ནག་ཆུ་གྲོང་ཁྱེར་མཚོ་གཉིས་རྫོང་གི་ཆ་སྙོམས་ས་བབ་མཐོ་ཚད་སྨི་5000ལྷག་ཙམ་ཟིན་ཞིང་། དེ་གར་སྐར་ཚོགས་བཀྲམ་འདྲའི་མཚོ་དང་། ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྩྭ་ཐང་། དར་དཀར་གཡོགས་པའི་གངས་རི་དང་འཁྱགས་རོམ་བཅས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་རྩི་ཤིང་མང་པོ་ཞིག་གི་དགའ་ཚལ་ཡང་རེད།

འདི་ནི་མཚོ་གཉིས་རྫོང་ཁོངས་ནས་པར་བླངས་པའི་རྐྱང་ཡིན་པ།

འདི་ནི་མཚོ་གཉིས་རྫོང་ཁོངས་ནས་པར་བླངས་པའི་གཙོད་ཡིན་པ།