ཤེལ་དཀར་གླིང་གི་འཁྱགས་རོམ་གྱི་མཛེས་ཉམས།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2022-01-27   རྩོམ་ཁུངས།    ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།


   པར་འདི་ནི་ཤེལ་དཀར་གླིང་འཁྱགས་རོམ་གྱི་མཛེས་ལྗོངས་རེད།

        ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་དཔལ་འབར་རྫོང་ནི་གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷའི་ལྷོ་རྒྱུད་དུ་གནས་ཤིང་།ཆ་སྙོམས་ས་བབ་མཐོ་ཚད་སྨི3500ཡོད་པ་དང་ཆེས་མཐོ་བའི་ས་བབ་སྨི5500ཡན་ཟིན་ཡོད། དཔལ་འབར་རྫོང་དཔལ་འབར་གྲོང་རྡལ་ཕུ་ཡུལ་གྲོང་ཚོའི་ཤེལ་དཀར་གླིང་འཁྱགས་རོམ་གྱི་མཛེས་ལྗོངས་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞིག་རེད།

པར་འདི་ནི་ཡུལ་སྐོར་བས་ཤེལ་དཀར་གླིང་འཁྱགས་རོམ་གྱི་གམ་དུ་པར་རྒྱག་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་རེད།