གསར་དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བའི་བདེ་ཆེན་ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའི་མིང་ཐོ།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2021-09-28   རྩོམ་ཁུངས།    སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་བོད་ཡིག་དྲ་བ།

ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི། ཝང་དབྱི་ཀྲི།


ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། ཆི་ཅན་ཞིན།


ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། ཀྲང་ཝེ་ཏུང་།


ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།   ཕེང་ཧྲན།


ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ། ལི་ཡན་ལན།ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ།  དབྱང་ཙི་ཅང་།


ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ། ལི་ཅ་ཁུན།


ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ། ཞུས་ཕེང་ཧྲེང་།


ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ།  ཝང་ཝུན་ཅ།


ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ།  ཁུང་ཝེ་ཧྭ།ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ། ཅི་ཞིང་ཅང་།


ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ། ཁྲེན་ཆུན།

ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ། སྐལ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ།