རྒས་སླ་བའི་མི་སྣ་བཅུ།​

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2021-06-22   རྩོམ་ཁུངས།    གསོ་རིག་རྒྱུན་ཤེས་འཕྲིན་སྟེགས།

■དུ་བ་མང་པོ་འཐེན་པའི་མི།

■བློ་རྒྱ་ཆུང་ཞིང་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་སླ་བའི་མི།

■ཆང་མང་པོ་འཐུང་བའི་མི།

■འཚོ་བ་ཆོས་ཉིད་མེད་ཅིང་ལུས་ཟུངས་གསོ་བར་གཏན་ནས་དོ་སྣང་མི་བྱེད་པའི་མི།

■ལོ་མང་པོ་སྨན་འཐུང་བའི་མི།

■འདོད་ཆགས་ཆེ་བའི་མི།

■ནད་ཡོད་ཚེ་དོ་སྣང་མི་བྱེད་པར་གང་འདོད་དུ་བསྐྱུར་བའི་མི།

■ནམ་ཡང་ཡིད་མུག་སྟེ་བྱ་དངོས་གང་ལའང་སྤྲོ་སྣང་མེད་པའི་མི།

■གཏན་ནས་གྲོགས་པོ་མི་སྒྲིག་པའི་མི།

■བྱ་འགུལ་ཅི་ལའང་མི་ཞུགས་པའི་མི་བཅས་བཅུའོ།