དྭངས་ཤིང་བསིལ་བའི་རྭ་འོག་མཚོ།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2021-02-25   རྩོམ་ཁུངས།    མི་དམངས་དྲ་བ།

    རྭ་འོག་མཚོ་ནི་བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་དཔའ་ཤོད་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཡོད་ཅིང་། ཕར་ལུང་གཙང་པོའི་ཆུ་མགོ་རེད། རྭ་འོག་མཚོ་ནི་རི་ངོས་ཉུལ་བ་དང་འདམ་རྡོ་ཆུ་རུད་བསགས་ནས་གྲུབ་པའི་བསྐྱིལ་མཚོ་རེད། ཁྲོན་བོད་གཞུང་ལམ་དང་དམ་དུ་འབྲེལ་བས་ཡུལ་སྐོར་མང་པོས་དེ་ཤེས་ཀྱིན་ཡོད།