གོ་ལ་ཧྲིལ་པོ་ཅན་དང་འབྲེལ་བའི་བོད་རྒྱའི་ཐ་སྙད།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2020-12-25   རྩོམ་ཁུངས།    བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་གྱི་བོད་ཡིག་སྨྱན་སྦྱོར།

核安全观 

ཉིང་རྡུལ་བདེ་འཇགས་ལྟ་བ།


交流互鉴的文明观 

ཕན་ཚུན་སྤེལ་རེས་དང་སྦྱོང་རེས་ཀྱི་ཤེས་དཔལ་ལྟ་བ།


新型亚洲安全观 

ཨེ་ཤེ་ཡའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ལྟ་བ་གསར་པ།


全球伙伴关系 

གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་རོགས་ཟླའི་འབྲེལ་བ།


新发展观 

འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལྟ་བ་གསར་པ།


经济全球化观 

དཔལ་འབྱོར་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོ་ཅན་གྱི་ལྟ་བ།


全球治理观

གོ་ལ་ཧྲིལ་པོ་བཅོས་སྐྱོང་གི་ལྟ་བ།


亚太经合组织北京峰会 

ཨེ་ཤེ་ཡ་དང་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་འབྱོར་མཉམ་ལས་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་པེ་ཅིང་དབུ་ཚོགས།


共建面向未来的亚太伙伴关系 

མ་འོངས་པར་ཁ་ཕྱོགས་པའི་ཨེ་ཤེ་ཡ་དང་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་རོགས་ཟླའི་འབྲེལ་བ་མཉམ་འཛུགས།


合作应对气候变化 

གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་ལ་མཉམ་ལས་ཀྱིས་ཁ་གཏད་འཇལ་བ།


亚洲基础设施投资银行

ཨེ་ཤེ་ཡའི་རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་མ་འཇོག་དངུལ་ཁང་།(ཨེ་ཤེ་ཡའི་མ་འཇོག་དངུལ་ཁང་།)


二十国集团领导人杭州峰会 

རྒྱལ་ཁབ་ཉི་ཤུ་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་པའི་ཧང་ཀྲོའུ་དབུ་ཚོགས།


金砖国家领导人厦门会晤 

འབོ་གསེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་པའི་ཞ་མོན་མཇལ་འཛོམས།


上海合作组织青岛峰会 

ཧྲང་ཧའེ་མཉམ་ལས་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཆིང་ཏའོ་དབུ་ཚོགས།