སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དཔྱིད་ཀའི་སྡོང་བཙུགས་ནགས་བཟོའི་ལས་ཀར་གྲུབ་འབྲས་མངོན་གསལ་ཐོན་ཡོད།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2020-09-11   རྩོམ་ཁུངས།    སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་བོད་ཡིག་དྲ་བའི་འཕྲིན།

        སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་གྲོང་ཁྱེར་སྲམ་སྣ་ཆུ་མཛོད་དུ་ལས་ཁུངས190དང་ལས་བཟོ་བ4000ལྷག་ཙམ་གྱི་ཐུན་མོང་འབད་བརྩོན་འོག་ལྗོན་ཤིང་བཙུགས་པར་ཐོག་མའི་ནགས་ཀླུང་གི་རྣམ་པ་ཆགས་ཡོད།ད་ལོའི་དཔྱིད་ཀའི་སྡོང་བཙུགས་ནགས་བཟོའི་ལས་ཀར་གྲུབ་འབྲས་མངོན་གསལ་ཐོབ་ཡོད།