བོད་ཀྱི་སྐབས་དང་པོའི་པི་ཝང་ཞབས་བྲོའི་འགྲེམས་འཁྲབ་སྨར་ཁམས་སུ་འཚོགས་པ།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2020-08-11   རྩོམ་ཁུངས།    མི་དམངས་དྲ་བ།

         ཟླ་8ཚེས་7ཉིན་བོད་ཀྱི་སྐབས་དང་པོའི་པི་ཝང་ཞབས་བྲོའི་འགྲེམས་འཁྲབ་དེ་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་སྨར་ཁམས་རྫོང་དུ་འཚོགས་ཡོད། འཁྲབ་སྟོན་པ་མང་པོས་མཉམ་དུ་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་པི་ཝང་ཞབས་བྲོ་འཁྲབ་པས་བོད་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་གི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡིད་དབང་ཕྲོགས་ཤིང་། འདི་ནི་བོད་ཀྱི་སྐབས་དང་པོའི་པི་ཝང་ཞབས་བྲོའི་འགྲེམས་འཁྲབ་ཀྱི་ཡུལ་དངོས་ཡིན་པ།