ཉི་ཤར་ཐང་སྨད་གྲོང་དུ་མེ་ཏོག་མཛེས།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2020-07-31   རྩོམ་ཁུངས།    སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་བོད་ཡིག་དྲ་བ།

        སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་བོད་ཡིག་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ་བ་7པར་སླེབས་དུས།  ཐང་སྨད་གྲོང་དུ་ཉི་མ་མེ་ཏོག་དང་ལུག་མིག་མེ་ཏོག   འཇིབ་རྩི།  ཡུས་མེ་རེན་སོགས་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་མཛེས་སྡུག་ཚོན་མདངས་བཀྲ་བས་ལྷ་ཡུལ་གྱི་ཞིང་ཁམས་ཞིག་དང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས།

        ཐང་སྨད་གྲོང་ནི་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གྲོང་ཁུལ་དང་ལེ་བར་40ཡི་ལམ་ཐག་ཡོད་པ་དང་།  ས་གནས་དེ་གའི་ཉི་ཤར་རྫ་ནག་དང་ཉི་ཤར་བྱམས་གླུ་ནི་སྐད་གྲགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད།  ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་། ས་གནས་དེ་གའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ལྗོངས་ལྟ་ཞིང་ལས་བཞེངས་སྐྲུན་བྱས་ཏེ་ཞིང་ཁར་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་འདེབས་འཛུགས་བྱས་ནས་མཛེས་སྡུག་གི་ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱིས་རྒྱང་རིང་གི་མགྲོན་པོ་བསུ་བཞིན་ཡོད།