མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་མངའ་རིས་སྤུ་ཧྲེང་རྒྱན་གོས།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2020-07-30   རྩོམ་ཁུངས།    ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།

བོད་ལྗོངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྤུ་ཧྲེང་རྫོང་འཁོར་ཆགས་གྲོང་ཚོ་རུ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་སྤུ་ཧྲེང་རྒྱན་གོས་འགྲེམ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པ།

        བོད་ལྗོངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྤུ་ཧྲེང་རྫོང་དུ་ད་བར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བོད་རིགས་ཀྱི་རྒྱན་གོས་ཏེ། སྤུ་ཧྲེང་གི་རྒྱན་གོས་ཉར་ཚགས་བྱས་ཡོད། རྒྱུས་ལོན་པ་ལྟར་ན། སྤུ་ཧྲེང་རྒྱན་གོས་ལ་ལོ1000ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད། དེའི་ནང་ཆེས་སྤུས་ལེགས་དང་ཆེས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི་བུད་མེད་ཀྱི“རྨ་བྱ་”གྱོན་ཆས་ཡིན་ཞིང་། དེར་ལྗིད་ཚད་སྤྱི་རྒྱ20ལྷག་ཡོད་པ་དང་། རྒྱན་ཆ་ལ་གསེར་དང་། དངུལ། ། བྱུ་རུ། གཡུ་སོགས་ཡོད་ལ། “ལུས་སྟེང་དུ་གྱོན་པའི་ལོ་ངོ་སྟོང་གི་ལོ་རྒྱུས”ཞེས་བཤད་སྲོལ་ཡོད།

བོད་ལྗོངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྤུ་ཧྲེང་རྫོང་འཁོར་ཆགས་གྲོང་ཚོ་རུ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་སྤུ་ཧྲེང་རྒྱན་གོས་འགྲེམ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པ།

  བོད་ལྗོངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྤུ་ཧྲེང་རྫོང་འཁོར་ཆགས་གྲོང་ཚོ་རུ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་སྤུ་ཧྲེང་རྒྱན་གོས་འགྲེམ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པ།

  བོད་ལྗོངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྤུ་ཧྲེང་རྫོང་འཁོར་ཆགས་གྲོང་ཚོ་རུ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་སྤུ་ཧྲེང་རྒྱན་གོས་འགྲེམ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པ།

  བོད་ལྗོངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྤུ་ཧྲེང་རྫོང་འཁོར་ཆགས་གྲོང་ཚོ་རུ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་སྤུ་ཧྲེང་རྒྱན་གོས་འགྲེམ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པ།

      བོད་ལྗོངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྤུ་ཧྲེང་རྫོང་འཁོར་ཆགས་གྲོང་ཚོ་རུ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་སྤུ་ཧྲེང་རྒྱན་གོས་འགྲེམ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པ།