བྱིས་གླུ ༼ བོད་ཀྱི་ཐོག་མ། ༽

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2020-07-02   རྩོམ་ཁུངས།    སེམས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས།


བོད་ཀྱི་ཐོག་མ།

བོད་ཡུལ་ཐོག་མ་ཡར་ཀླུང་སོག་ཁ་ཡིན།

བོད་རྒྱལ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ཡིན།

བོད་མཁར་ཐོག་མ་ཡུམ་བུ་བརླ་མཁར་ཡིན།

བོད་ཞིང་ཐོག་མ་སྦར་རའི་བཟོ་ཞིང་ཡིན།

བོད་གྲོང་ཐོག་མ་ཕྱིང་བ་སྟག་རྩེ་ཡིན།

བོད་ཡུལ་ཐོག་མ་ཡར་ཀླུང་སོག་ཁ་ཡིན།

བོད་རྒྱལ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ཡིན།

བོད་མཁར་ཐོག་མ་ཡུམ་བུ་བརླ་མཁར་ཡིན།

བོད་ཞིང་ཐོག་མ་སྦར་རའི་བཟོ་ཞིང་ཡིན།

བོད་གྲོང་ཐོག་མ་ཕྱིང་བ་སྟག་རྩེ་ཡིན།

ཡར་ཀླུང་ཁོག་ནས་མཆེད་པའི་མི་རིགས་འདི།

མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ཡུལ་ཆེན་གསུམ་ལ་ཡོད།