ཁ་རས་མ་ནེའི་སྟེང་བརྒྱབ་ན་ཕན་འབྲས་ཡོད་དམ།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2020-03-11   རྩོམ་ཁུངས།    སེམས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས།


        ཁ་རས་ནི་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་སྔོན་འགོག་བྱེད་པའི་འགོག་ཐིག་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།    ཏོག་གསར་གློ་ཚད་མཆེད་པ་དང་བསྟུན་ནས་ཁ་རས་བརྒྱག་རྒྱུ་དེ་ཚང་མ་ཕྱི་ལ་འགྲོ་སྐབས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཡོད།    འོན་ཀྱང་མི་ལ་ལས་ཁ་རས་ཁ་ལ་མ་བརྒྱབ་པར།   ཁ་རས་མ་ནེ་སྟེང་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དེས་རིམས་ནད་འགོག་རྒྱུར་ནུས་པ་གང་ཡང་ཐོན་མི་སྲིད་པས། རང་གཞན་ཀུན་ལ་འགན་མ་ཁུར་བའི་སྤྱོད་སྟངས་ཤིག་རེད།  ང་ཚོས་རིམས་ནད་མཆེད་པའི་འགག་རྩའི་དུས་འདིར་རིམས་འགོག་ལས་དོན་ཡག་པོ་བསྒྲུབས་ཏེ་ཁ་རས་ལེན་པའི་ཉིན་མོ་དེ་བསུ།  

        口罩是预防新型冠状病毒感染的重要防线,随着对新型冠状病毒传播途径的深入,戴口罩已经成了每个人出门的标配。但总有那么一些人口罩戴在下巴上,这对预防感染没有一点作用,也是对自己和他人不负责的一种行为。让我们在这疫情的关键时刻、决胜时刻更应该做好防护工作,去迎接不戴口罩的那一天。