ལྷིང་འཇགས་སུ་གནས་པའི་ཁ་བ་བབས་རྗེས་ཀྱི་བོད་ལྗོངས་བྱང་ཐང་གི་རྩྭ་ཐང་།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2019-12-25   རྩོམ་ཁུངས།    ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།

1.jpg

ཁ་བ་བབས་རྗེས་ཀྱི་བོད་ལྗོངས་བྱང་ཐང་གི་རྩྭ་ཐང་ཆེན་མོ། 

        ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་བོད་ལྗོངས་བྱང་ཐང་དུ་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་བྱང་ཐང་གི་རྩྭ་ཐང་ཆེན་པོ་གནས་ཤིང་།  འདི་རུ་བགྲང་ལས་འདས་པའི་གངས་རི་དང་། མུ་མཐའ་མེད་པའི་རྩྭ་ཐང་ཡོད་ལ། ཁ་བ་བབས་རྗེས་ཀྱི་བྱང་ཐང་རྩྭ་ཐང་ལྷིང་འཇགས་སུ་གནས་ཤིང་། རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གནས་དེར་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་གསོན་ཤུགས་གསར་པ་ཞིག་བསྐྲུན་ཡོད། །

2.jpg

བོད་ལྗོངས་བྱང་ཐང་རྩྭ་ཐང་གི་གཙོད།

3.jpg

བོད་ལྗོངས་བྱང་ཐང་རྩྭ་ཐང་དུ་རྒྱུག་བཞིན་པའི་གཙོད།

4.jpg

བོད་ལྗོངས་བྱང་ཐང་རྩྭ་ཐང་གི་གླག

5.jpg

བོད་ལྗོངས་བྱང་ཐང་རྩྭ་ཐང་ཆེན་མོའི་སྟེང་གི་རྐྱང་། 

7.jpg

རྐྱང་ཞིག་གིས་རྩྭ་ཟ་བཞིན་པ།