ཁྲོན་བོད་གཞུང་ལམ་ཐོག་གི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ཡུལ་ལྗོངས།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2019-11-22   རྩོམ་ཁུངས།    མི་དམངས་དྲ་བ།

    ལམ་ཐག་ཧྲིལ་པོར་སྤྱི་ལེ་2000ལྷག་ཙམ་ཡོད་པའི་ཁྲོན་བོད་གཞུང་ལམ་ལམ་རྒྱུད་དུ་གངས་རི་ར་བས་བསྐོར་ཞིང་གཙང་པོ་དྭངས་ཤིང་གཙང་ལ། རི་ཆུ་ཀླུང་གསུམ་གྱི་ལྗོན་ཤིང་གིས་ཁེངས་ཤིང་། ཡུལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྡོད་ཁང་དེའི་བར་དུ་ཁྱབ་པས། ཡིད་དུ་འོང་བའི་མཛེས་ལྗོངས་ལས་ཀུན་ལ་བག་ཕེབས་པའི་སྣང་བ་ཞིག་སྟེར། ཁྲོན་བོད་གཞུང་ལམ་ཇེ་ལེགས་སུ་ཕྱིན་པ་ལས་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཉིན་རེ་བཞིན་རྣམ་པ་གསར་པ་ཐོན་པར་སྐུལ་ཁྲིད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།