བོད་ལྗོངས་ལྷ་ཉིང་རིམ་མཐོའི་གཞུང་ལམ་ཐོག་གི“ཟམ་ཆེན་མཛེས་ཤོས”

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2019-11-20   རྩོམ་ཁུངས།    ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ།

    བོད་ལྗོངས་ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་ཁོངས་སུ་བསྐྲུན་པའི་རྡོ་ཕུག་ཟམ་ཆེན་ལ་ལྷ་ཉིང་རིམ་མཐོའི་གཞུང་ལམ་ཐོག་གི“ཟམ་ཆེན་མཛེས་ཤོས”སུ་གྲགས། བོད་ལྗོངས་ལྷ་ཉིང་རིམ་མཐོའི་གཞུང་ལམ་དེ་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་ནས་ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་བྲག་ཡིབ་ཆུས་བར་བསྐྲུན་ཞིང་སྤྱིའི་རིང་ཚད་ལ་སྤྱི་ལེ་409.2ཡོད་པ་དང་། གཞུང་ལམ་དང་དེའི་རྒྱུད་ཀྱི་གངས་རི་དང་ནགས་ཚལ། གཙང་པོ། འདམ་ར། གྲོང་ཚོ། ཞིང་ཁ་སོགས་དང་མཉམ་དུ་མི་དང་རང་བྱུང་ཁམས་ཞི་མཐུན་མཉམ་གནས་ཀྱི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ལྗོངས་ཤིག་གྲུབ་ཡོད།