ཐ་མག་གི་གནོད་འཚེ།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2019-09-02   རྩོམ་ཁུངས།    གསོ་རིག་རྒྱུན་ཤེས་འཕྲིན་སྟེགས།

        ཐ་མག་དེ་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གང་གིས་ངོས་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་དེ་སྤོང་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་གཏོགས་འཐེན་འོས་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། གཞན་ཉེས་པ་ཡོད་མེད་ཀྱི་བསམ་བློ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་། ཆོས་ཕྱོགས་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན་བཅས་པ་དང་རང་བཞིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་དང་།ཐ་མག་འཐེན་པ་དེ་མི་དགེ་བའི་ལས་ཡིན་མིན་གྱི་བསམ་བློ་གཏོང་བའི་སྔོན་དང་པོ་དེ། སྤྱིར་བཏང་གི་བསམ་བློ་གཏོང་ཤེས་མཁན་མི་ཞིག་གི་མདུན་ལ་དྲི་བ་འདི་སླེབས་པ་ཡིན་ན། དྲི་བ་དང་པོ་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན།  འདིས་གང་ལ་ཕན་གྱི་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཡིན།  ཐ་མག་འཐེན་ན་གང་ལ་ཕན་གྱི་རེད་ལབ་པ་ཡིན་ན།

ཕན་ཡག་གཅིག་ཀྱང་ཡོད་མ་རེད། གྲོད་ཁོག་རྒྱག་པར་ཕན་ཐོགས་མེད། དཔུང་གསོ་བར་ཕན་ཐོགས་མེད། མ་ཕན་པའི་སྟེང་ལ་མིག་དང་། གློ་བ། གྲེ་བ། མཆིན་པ། སྙིང་། གཟུགས་སྟོབས། བློ་གྲོས།  རྩ་ལམ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་ནས་སྐྱོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

        དེ་ཆོས་ཀྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མིན། གཟུགས་བབས་གནས་སྟངས་དང་རང་བཞིན་རྫས་འགྱུར་གྱི་འབྱུང་བའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། ལྷག་པར་དུ་དེའི་ཐོག་ལ་དོན་དག་མེད་པའི་འགྲོ་སོང་ཞིག་རེད།

        དངུལ་དེ་ཆུ་སྙིགས་འགྲོ་སའི་ཡུར་བུའི་ནང་གཡུག་པ་ཡིན་ན་དེ་ཙམ་གྱི་གྱོང་གུན་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  སྒོར་མོ་སུམ་བརྒྱ་བཞི་བརྒྱ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ཞིག་ཆུ་སྙིགས་འགྲོ་ས་དེར་ཟགས་སོང་བ་ཡིན་ན་དངུལ་དེ་ཟགས་པའི་གྱོང་གུན་ཞིག་ཆགས་པ་རེད་མ་གཏོགས་དེ་ལས་སྤྲོས་པའི་གྱོང་གུན་གཉིས་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། དངུལ་དེ་རང་གིས་ཐ་མག་ཉོས་ནས་འཐེན་པ་ཡིན་ན་དངུལ་གྱི་གྱོང་ཡོད་པ་བཤད་མ་དགོས་པའི་ཐོག་ལ་སོ་སོའི་གཟུགས་པོ་དང་བསམ་བློ་གཉིས་ཀར་སྐྱོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡིན།

 

    ཐ་མག་འཐེན་མཁན་དང་མི་འཐེན་མཁན་གཉིས་ཀྱི་གློ་བའི་ཁྱད་པར།

        དེ་ཡིན་པར་བརྟེན། རང་བཞིན་གྱི་བསམ་བློ་གཏོང་ཤེས་མཁན་གྱི་མི་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་དོན་དག་མེད་པའི་དངུལ་འཕྲོ་བརླག་བཏང་བ་དང་སོ་སོའི་གཟུགས་པོའང་འཕྲོ་བརླག་བཏང་བ་དེ་རྣམ་དཔྱོད་དང་ཤེས་རབ་ཡོད་མཁན་གྱི་ལས་ཀ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། ཆག་སྒོ་རིན་གྱིས་ཉོས་ཞེས་ང་ཚོ་བོད་པའི་གཏམ་དཔེ་ཞིག་ཡོད། ཆག་སྒོ་རང་བཞིན་གྱི་ཐོག་ཏུ་བབས་པ་ཡིན་ན་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། རིན་སྤྲད་ནས་ཆག་སྒོ་ཉོ་རུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་དེ་ཤིན་ཏུ་ལྐུགས་པའི་རྟགས་རེད།

        ཐ་མག་ཉོས་ནས་འཐེན་པ་དེ་ཆེད་མངག་གིས་འགྲོ་སོང་བཏང་ནས་སོ་སོ་འཕྲོ་བརླག་བཏང་བ་དང་། སོ་སོའི་གཟུགས་པོར་སྐྱོན་བཟོ་བ། ན་ཚ་འགོ་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན་པར་བརྟེན། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་གང་ཡང་མེད་མཁན། མི་གཞན་དང་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་མ་དགོས་མཁན། རང་དོན་རྐྱང་པར་མ་གཏོགས་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་མེད་མཁན་གྱིས་བལྟས་པ་ཡིན་ཡང་ཐ་མག་འཐེན་པ་དེ་སྤང་ཆ་ཞིག་དང་། དོར་འོས་པ་ཞིག་དང་། ལྐུགས་རྟགས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།དེ་ཡིན་ཙང་ཐ་མག་དེ་གཡུག་པ་ཡིན་ན་ཡག་ཤོས་ཡིན།

        ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། ཆོས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཐ་མག་གི་ཉེས་དམིགས་དེ་རྣམ་གྲངས་མང་པོ་ཞིག་༼སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏེ་ལོ་བརྒྱ་ཙམ་སོང་མཚམས་སུ་བདུད་ཀྱི་རིགས་ལས་སྐྱེས་པའི་བུ་མོ་ཞིག་གི་མངལ་ཁྲག་ས་ལ་ཟག་པ་ལས་སྔོ་ཞིག་སྐྱེས་པ་ལ། བུ་མོ་དེས་སྔོ་འདི་མ་འོངས་པར་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱིས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པར་གྱུར་ཅིག དེའི་དུ་བ་སྟེང་འོག་ཏུ་སོང་བ་ལས་ལྷ་དང་ཀླུའི་གྲོང་ཁྱེར་འཇིག་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ནད་མུག་འཁྲུག་རྩོད་སོགས་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ངན་སྨོན་གྱི་འབྲས་བུས་ད་ལྟ་ཐ་མ་ཁ་ཞེས་པའི་ཟས་ངན་འདི་བྱུང་བ་རེད། དེང་རབས་པ་དང་ཚན་རིག་པས་ཐ་མག་ནི་གནོད་འཚེ་ཆེན་པོ་ད་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་བརྩི་བཞིན་ཡོད།

        གཞུང་གི་ལས་ཁུངས།  དམའ་རིམ་ནས་མཐོ་རིམ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་བར། གནམ་ཐང་། མེ་འཁོར་སོགས་ཀྱི་འབབ་ཚིགས།  སྤྲོ་འཆམ་འགྲོ་སའི་གླིང་ཀ་སོགས་དེ་ཚོ་ཚང་མའི་ནང་ཐ་མག་འཐེན་མི་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་གཞི་བཟོས་ཚར་བ་རེད། དེ་ཁོང་ཚོས་གསལ་པོ་ཞིག་ཤེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྲིམས་དེ་བཟོས་པ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་གསར་འགྱུར་ཉན་མཁན་དང་གསར་ཤོག་ཀློག་མཁན་ཡིན་ན་ཤེས་ཡོད་རྒྱུ་རེད། ཐ་མག་འཐེན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གློ་ནད། སྙིང་ནད། མཆིན་ནད་ཕོག་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། དེའི་ཐོག་ལ་གཟུགས་པོའི་ཆ་ཤས་གང་དུའང་སྐྲན་ནད་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཞིབ་འཇུག་བརྒྱུད་གསལ་པོ་ར་འཕྲོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེའི་དབང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གཟུགས་གཞི་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཡག་པོ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་དེ་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད། ཚན་རིག་པ་དང་དེང་རབས་པ་ཚང་མས་ཐ་མག་འདི་ཤིན་ཏུ་ངན་པ་ཡིན་པ་ར་འཕྲོད་ནས་ཁོང་རང་ཚོའི་མི་རྣམས་ཐ་མག་འཐེན་མི་དགོས་པ་གཙོ་འདོན་བྱེད་པ་ཞིག་དང་། ང་རང་ཚོར་རང་དོན་རང་གཅེས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། སོ་སོའི་གཟུགས་གཞི་དང་སོ་སོའི་སྲོག་ལ་གཅེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན་མི་ཚང་མས་ཐ་མག་ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུ་མེད། དེ་མིན་སོ་སོའི་གཟུགས་པོ་དང་མི་ཚེ་འཕྲོ་བརླག་བཏང་། ན་ཚ་མང་པོ་ཞིག་མགྲོན་འབོད་བྱས། ང་རང་ཚོའི་སྡོད་གནས་ཁོར་ཡུག་དེའང་ཉམས་ཆག་བཏང་།ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཆག་གཏོང་སྟངས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡོད། སྣུམ་འཁོར་དང་མེ་འཁོར་ནང་ཐ་མག་འཐེན་མི་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་བཟོས་པའི་སྔོན་དུ་ཁོང་ཚོས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཡོད། མི་བཞི་སྡོད་སའི་མེ་འཁོར་གྱི་ཁང་མིག་ཆུང་ངུ་གཅིག་གི་ནང་དུ། མི་གསུམ་ཐ་མག་མི་འཐེན་མཁན་དང་མི་གཅིག་ཐ་མག་འཐེན་མཁན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཐ་མག་འཐེན་མཁན་དེས་ཐ་མག་གི་དུག་རྫས་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་དོན་དྲུག་ཙམ་རྔུབ་ཀྱི་ཡོད།བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་དེ་མི་ལྷག་མ་གསུམ་པོས་རྔུབ་ཀྱི་ཡོད། མི་གསུམ་པོ་དེ་དངོས་སུ་ཐ་མག་མི་འཐེན་མཁན་ཡིན་ཡང་ཐ་མག་འཐེན་མཁན་གྱི་གང་ཟག་དེའི་མཉམ་དུ་ཁང་མིག་གཅིག་ནང་བསྡད་པ་ཡིན་པས་ཐ་མག་འཐེན་པ་དང་ཁྱད་མེད་པར་གྱུར་ཡོད། ཉིན་གཅིག་ལ་ཐ་མག་རྐང་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་འཐེན་མཁན་གྱི་མི་གཅིག་དང་མཉམ་དུ་བསྡད་པ་ཡིན་ན་རོགས་པ་དེས་ཐ་མག་རྐང་དྲུག་འཐེན་པ་དང་གཅིག་པ་ཆགས་འགྲོ་གི་འདུག་ཅེས་ཤེས་ཡོད།

        དེང་རབས་པ་ཚོས་ཐ་མག་འདི་ཤིན་ཏུ་ངན་པ་ཞིག་ཏུ་བརྩི་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཤེས་ཡོད་སྲིད།  དེ་ཤེས་བཞིན་དུ་ད་དུང་ཐ་མག་མ་བཞག་པར་བག་མེད་ཏུ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ཡིན་ན་རང་གི་མི་ཚེ་འཕྲོ་བརླག་གཏོང་གི་ཡོད་པར་བརྟེན། དེའི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་བསམ་བློ་ཞིག་གཏོང་རོགས།