མཚོ་སྔོན་གྱི་གཞུང་བཙུགས་བོད་སྨན་ཁང་ཐོག་མ་རྨ་ལྷོ་བོད་སྨན་ཁང་།

རྩོམ་པ་པོ།   མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།  ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2019-08-29   རྩོམ་ཁུངས།    སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་བོད་ཡིག་དྲ་བ།