མཚོ་སྔོན་གྱི་ས་ཁུལ་འདི་དག་ལས་ཁྱོད་རང་གང་དག་ལ་འགྲོ་མྱོང་།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2019-05-16   རྩོམ་ཁུངས།    今日安多


                        

                                                                                མཛེས་པའི་མཚོ་སྔོན།


 ཁུ་ལོ་ཁུ་མཚེའུ།


                                                                              མཚོ་སྔོ་རེངས།

                                                                                      སྒ་སྟོད་ཇོ་བོ།

                                                  རི་བོ་ཉི་ཟླ།

                                                                    གཙང་གསུམ་འབྱུང་ཡུལ།

                                                                           ཨོ་སུ་ཐུ་ཆུ་ཏོག་ཡ་ཏན།