ནག་ཚོགས་གཙང་སེལ་གྱི་སྦྱར་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2019-04-02   རྩོམ་ཁུངས།    སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་བོད་ཡིག་དྲ་བ།

ཧུར་བརྩོན་གྱིས་དོན་ཐོག་ལ་ཕབ་ནས་ནགས་ཚོགས་གཙང་སེལ་གྱི་མི་དམངས་འཐབ་རྩོད་ཅིག་རྒྱག་དགོས།

རྩ་ལག་མཉམ་བཅོད་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ནས་ནག་ཚོགས་གཙང་སེལ་ལ་གཞི་རྩའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་དགོས།