རྨ་ཆུའི་ཆུ་འགོ་ན་འཚོ་བའི་གསའ།

རྩོམ་པ་པོ།   དུས་ཚོད།   2019-03-27   རྩོམ་ཁུངས།    གངས་ལྗོངས་ཉི་གཞོན།

        གསར་འགོད་པས་གཙང་གསུམ་ཆུ་འགོའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་དོ་དམ་ཅུས་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་གསལ། ཉེ་ཆར་ཚན་ཞིབ་པས་རྨ་ཆུའི་ཆུ་འགོ་རུ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་སྐབས། དམར་ཕྱིའི་འོད་ཐིག་པར་ཆས་ཀྱིས་གསའ་ཞིག་དང་གསའ་ཕྲུག་ཞིག་གི་བརྙན་བླངས་པ་དང་། འདི་ནི་ས་གནས་དེ་གར་རྟོག་ཞིབ་དངོས་སུ་བྱེད་རིམ་ཁྲོད་དུ་ཐེངས་དང་པོར་གསའ་ཡི་བརྙན་རིས་བླངས་ཐུབ་པ་རེད།