འཇོལ་རྫོང་གིས་ཁྱོན་བསྡོམས་གཞུང་གི་བོགས་གཏོང་ཁང་བ་2180བསྐྲུན།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2019-01-10   རྩོམ་ཁུངས།   


      ད་ལོར། འཇོལ་རྫོང་གིས་ཁྱོན་བསྡོམས་གཞུང་གི་བོགས་གཏོང་ཁང་བ་2180སྐྲུན་པ་དང་། ད་ལྟ་གཞི་རྩའི་ཐོག་ནས་བགོ་འགྲེམ་དང་གནས་སྡོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད། པར་འདི་ནི་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་ཚར་བའི་གཞུང་གི་བོགས་གཏོང་ཁང་བའི་འདྲ་པར་ཡིན།