དབུ་ཤོག >> ས་གནས་གསར་འགྱུར།
འཇོལ་རྫོང་གིས་ཁྱོན་བསྡོམས་གཞུང་གི་བོགས་གཏོང་ཁང་བ་2180བསྐྲུན།
རྩོམ་པ་པོ། དུས་ཚོད། 2019-01-10 རྩོམ་ཁུངས།

      ད་ལོར། འཇོལ་རྫོང་གིས་ཁྱོན་བསྡོམས་གཞུང་གི་བོགས་གཏོང་ཁང་བ་2180སྐྲུན་པ་དང་། ད་ལྟ་གཞི་རྩའི་ཐོག་ནས་བགོ་འགྲེམ་དང་གནས་སྡོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད། པར་འདི་ནི་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་ཚར་བའི་གཞུང་གི་བོགས་གཏོང་ཁང་བའི་འདྲ་པར་ཡིན།