ཁེ་ལས་ཀྱིས་དབུལ་སྒྲོལ་ཕྱུག་འགྱུར་ལམ་ལ་སྣེ་ཁྲིད་བྱས།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2019-01-08   རྩོམ་ཁུངས།   


    བོད་ཀྱི་བྱ་གསོ་ཆེད་ལས་དུད་ཚང་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པའི་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་དཀར་ནི་ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁྱད་ལྡན་ཞིང་འབྲོག་ལས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་མཁན“སྣེ་འདྲེན་པ”ཞིག་རེད། 2012ལོར། ཁོང་གིས་ལྷོ་ཁ་ཀུན་བཟང་བྱ་གསོ་ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི་བཙུགས་ཤིང་། སྲིད་གཞུང་གི་རོགས་སྐྱོར་འོག མིག་སྔར་ཀུང་སི་དེས་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་ཞིང་དུད་3000ལྷག་ཙམ་གྱི་སྣེ་ཁྲིད་ནས་གསོ་ཚགས་ལས་ལ་གཞོལ་བས། དུད་ཚང་རེར་ལོ་རེར་ཆ་སྙོམས་འབབ་འཕར་སྒོར་5000ལྷག་ཙམ་བྱུང་བ་དང་རིམ་རྩིས་བྱས་ན། མང་ཚོགས་ཁྲི་1ལྷག་ཙམ་དབུལ་སྒྲོལ་ཕྱུག་འགྱུར་བྱུང་བ་རེད།