ཡང་ཐང་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཡུལ་མིས་དགུན་དུས་ཀྱི་ཕག་ལྟོ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་པ།

རྩོམ་པ་པོ།   གཡང་མཚོ།  ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2018-08-02   རྩོམ་ཁུངས།    སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་བོད་ཡིག་དྲ་བ།


        སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་གྲོང་ཁྱེར་ཡང་ཐང་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཡུལ་མིས་དགུན་དུས་ཀྱི་ཕག་ལྟོ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན། ཟླ་8པ་ཤར་དུས། སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་གྲོང་ཁྱེར་ཡང་ཐང་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཡུལ་མིས་དགུན་དུས་ཀྱི་ཕག་ལྟོ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་པར་བྲེལ། ལོ་ལྟར་གྱི་དཔྱིད་ཀར་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱི་དགུན་དུས་ཀྱི་ཕག་ལྟོ་སྒྲིག་ཆེད། ཞིང་ཁར་ཉུང་མ་དང་བྲ་བོ་སོགས་ལོ་ཏོག་འདེབས་ཡོད་དེ། ད་ལྟའི་དུས་སུ་བརྔ་བསྡུ་བྱས་ཏེ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཡོད་པ་རེད།