“བོད་ཀྱི་སྔོ་ལྗང་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ”དུ་ཁམ་བུའི་མེ་ཏོག་རབ་ཏུ་བཞད།

རྩོམ་པ་པོ།   མི་གསལ།  ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2018-04-03   རྩོམ་ཁུངས།    མི་དམངས་དྲ་བ།


        ཉེ་དུས“བོད་ཀྱི་སྔོ་ལྗང་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ”ཞེས་འབོད་པའི་ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཁམ་བུའི་མེ་ཏོག་རབ་ཏུ་བཞད་ནས་མཚར་སྡུག་རྣམ་པར་བཀྲ་བས་ཡུལ་སྐོར་བ་མང་པོ་ཞིག་དེ་གར་ཡོང་བའི་ཡིད་དབང་བཀུག་ཡོད། འདི་ནི་ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་བྲག་ཡིབ་ཆུས་ཀ་ལ་གྲོང་ཚོའི་ཁམ་བུའི་མེ་ཏོག་ལྡུམ་རའི་ནང་གི་མཛེས་ལྗོངས་ཡིན་པ།