དཔྱིད་རྨོས་ལ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད།

རྩོམ་པ་པོ།   དབྱང་ཐའོ།  ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2018-03-06   རྩོམ་ཁུངས།    སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་བོད་ཡིག་དྲ་བ།


      ཟླ་3པའི་ཚེས་4ཉིན།འབའ་ལུང་རྫོང་ཀྲུང་ལུའུ་ཤང་གི་ཡུལ་མི་ཚོ་ཆུང་ཁག་གི་མང་ཚོགས་ཚོང་རར་ས་བོན་དང་ཞིང་ལས་ཡོ་ཆས་སོགས་ཉོས་ནས་དཔྱིད་རྨོས་དངོས་རྫས་གྲ་སྒྲིག་བྱེད།