འཛམ་གླིང་གི་ཤིང་སྡོང་མཛེས་ཤོས་བཅུ།

རྩོམ་པ་པོ།   མི་གསལ།  ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2018-02-05   རྩོམ་ཁུངས།    ཉི་འོད་བོད་ལྗོངས།

      རང་བྱུང་གི་ཁམས་ཆེན་པོ་འདི་རུ་མཛེས་སྡུག་ཡིད་དུ་འོང་བའི་རང་བྱུང་གི་དངོས་པོ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད། རང་རེ་བོད་ཁུལ་གྱི་གདོད་མའི་ནགས་ཚལ་སྟུག་པོ་གང་མང་ཞིག་ཏུ་ལོ་ངོ་སྟོང་དང་ཁྲི་ལས་བརྒལ་བའི་སྡོང་རྒན་དགུང་ལ་ཟུག་པ། དུས་བཞིའི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ནས་རྒྱན་གོས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པར་རང་བཞིན་གྱིས་བརྗེ་བ་ཤིན་ཏུ་མོད་པས། ང་ཚོས་རང་འགུལ་གྱིས་རང་བྱུང་ཁམས་འདི་སྲོག་ལྟར་འཛིན་ཞིང་ལུས་ལྟར་གཅེས་དགོས། འོག་ཏུ་འཛམ་གླིང་གི་ཆེས་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་སྡོང་པོ་བཅུའི་འདྲ་པར་དང་བཅས་རྣམ་པ་ཚོའི་མིག་གི་དགའ་སྟོན་དུ་འབུལ་བ་ལགས།


༡ ཁ་ན་ཏའི་ལོ་བརྒྱ་དང་ཉེར་ལྔ་ཅན་གྱི་སྟག་མའི་མེ་ཏོག་གི་སྡོང་པོ།

༢ འཇར་པན་གྱི་ལོ་བརྒྱ་དང་ཞེ་བཞི་ཅན་གྱི་འཁྲི་ཤིང་སྨུག་པོའི་སྡོང་པོ།

༣ ཨ་རིའི་པའོ་ཐེ་ལན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཧྥེང་ཤིང་སྡོང་པོ།

༤ འཇར་མན་པོ་ཨེན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཡིང་ཧྭ་མེ་ཏོག་གི་སྡོང་པོ།

༥ ཨ་རིའི་ནན་ཁ་ལུའོ་ལའེ་ན་ཁུལ་གྱི་མོན་ཆ་རའི་ཤིང་སྡོང་།

༦ སྦར་ཛིལ་གྱི་ཁྱུང་ཆེན་ཤིང་སྡོང་།

༧ ཤ་མོ་དང་གདུགས་དབྱིབས་ཀྱི་ཤིང་སྡོང་།

༨ཞ་ཝེ་དབྱིའི་འཇའ་ཚོན་མདོག་ཅན་གྱི་ཨན་ཤིང་སྡོང་པོ།

༩ ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་ལྷོ་མའི་སྨུག་སྐྱའི་མེ་ཏོག་གི་ཤིང་སྡོང་།༡༠ ངོ་མཚར་གྱི་འཁྱོག་ཤིང་།