ལོ་གསར་ཉེར་དུས་ཀྱི་ཁྲོམ་ར།

རྩོམ་པ་པོ།   ཧོང་ཞའོ་ལི།  ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2018-01-31   རྩོམ་ཁུངས།    སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་བོད་ཡིག་དྲ་བ།
      དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་ཉེ་བར།སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་གྲོང་མཁར་དུ་དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་གྱི་རྣམ་པས་ཁེངས་ཤིང་།ཚོང་ཁང་དུ་ལོ་གསར་རི་མོ་དང་ལྒང་ཞུ་སོགས་འཚོང་ཡོད་པ་དང་ལོ་གསར་གྱི་ཉེར་མཁོ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་མི་མང་བ་རེད།(ཧོང་ཞའོ་ལིས་པར་བླངས།)