ཁུན་མིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞིང་ལས་དངོས་མང་བཤམས་ཚོགས་ཐོག་རང་ཁུལ་གྱི་ཐོན་རྫས་ལ་དགའ་བསུ་ཐོབ་པ།

རྩོམ་པ་པོ།   ཚེ་དོན།  ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2017-11-16   རྩོམ་ཁུངས།    སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་བོད་ཡིག་དྲ་བ།

    ཟླ11པའི་ཚེས13ཉིན།   ཉིན་ལྔའི་རིང་འགྲེམ་འཚོང་བྱས་པའི་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཁུན་མིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞིང་ལས་དངོས་མང་བཤམས་ཚོགས་དེ་ཁུན་མིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ནས་མཇུག་བསྡུས་ཤིང་།     རང་ཁུལ་གྱི་ཁེ་ལས་ཀྱིས་ཁྱོན་བསྡོམས་གན་རྒྱ་སྣ་མང་དང་གྲོས་མཐུན་ལ་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི498.2ཀྱི་མིང་རྟགས་བཀོད་ཡོད།ལས་ཡུལ་དངོས་ནས་ཐོན་རྫས་སྒོར་ཁྲི29.79བཙོང་བ་དང་།      འདོད་མོས་ཡོད་པའི་གྲོས་མཐུན58བཞག་ཡོད།  གཙང་ཅུས་ནས་ཆང་ཐོན་རྫས་ལ་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་ཐོབ།