སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་སྟོན་ལྗོངས།

རྩོམ་པ་པོ།   མི་གསལ།  ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2017-10-04   རྩོམ་ཁུངས།    སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་བོད་ཡིག་དྲ་བ།


 


 


 


 


 


 

    སྟོན་ཟླ་བཅུ་བའི་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་ནི་སྒྱུ་རྩལ་པས་པུར་རིས་ལས་གྲུབ་པའི་རི་མོ་སྣང་བཞིན་སྐྱེ་སྟོབས་ཀྱི་གསོན་ཤུགས་རྣམ་པར་རྒྱས་ལ།ཡུལ་སྐོར་བའི་མིག་གི་དུངས་བ་རྣམ་པར་འདྲེན།ཡུལ་འདིའི་མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་རྩྭ་ཐང་དང་སྔོ་ཞིང་དྭངས་པའི་ནམ་མཁའ།མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་ཡུལ་མིའི་སྡོད་ཁང་བཅས་ཀྱིས་མི་ཡུལ་གྱི་ལྷ་ཡུལ་ལྟ་བུའི་མཛེས་ལྗོངས་སུ་མངོན་པ་རེད།