བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ལུས་རྩལ་པ་སྟོབས་རྒྱལ་དང་མི་འགྱུར་ཉི་མས་ཨང1པོ་དང3པའི་རྟགས་མ་བླངས།

རྩོམ་པ་པོ།     ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2017-09-07   རྩོམ་ཁུངས།    མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།

        རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལུས་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཐོག ཟླ9པའི་ཚེས5ཉིན་ལ་སྤེལ་བའི་སྨི10000གི་མཐའ་མའི་རྒྱལ་ཕམ་རྒྱུག་འགྲན་ནང་།  བོད་རིགས་ཕོ་སར་སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས་སྐར་མ28དང་སྐར་ཆ26གིས་ཨང་དང་པོ་བླངས་པ་དང་། མི་འགྱུར་ཉི་མ་ཡིས་ཨང་གསུམ་པ་བླངས། བོད་ལྗོངས་ལུས་རྩལ་རུ་ཁག་ལ་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་གཅིག་དང་ཟངས་ཀྱི་རྟགས་མ་གཅིག་བླངས་པ་རེད།