སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་ནས་ཐོན་པའི་སྔོ་ཚོད་དང་ཤིང་ཏོག་ཚོང་རར་འདོན་པ།

རྩོམ་པ་པོ།   མི་གསལ།  ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2017-05-24   རྩོམ་ཁུངས།    སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་བོད་ཡིག་དྲ་བ།


 


      སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་བོད་ཡིག་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ་5པའི་ནང་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་གྲོང་ཁྱེར་ཉི་ཤར་ཤང་གི་ཞོག་ཁོག་དང་།སྟག་མཆོང་གྲོང་རོང་གྲོང་རྡལ་དང་ཅིན་ཅང་གྲོང་རྡལ།ཧྲང་ཅང་ཤང་སོགས་ས་ཆའི་རྒྱ་སྲན་དང་མ་རྨོས་ལོ་ཏོག ཁམ་བུ་སོགས་ཚོང་རར་འདོན་ཡོད།

      ཉི་ཤར་ཤང་ཐང་སྨད་གྲོང་ཚོའི་རྒྱ་མཚོ་སྒྲོལ་མས་ད་ལོར་ངེད་ཚང་གིས་ཞོག་ཁོག་མུའུ་2འདེབས་འཛུགས་བྱས་ཡོད་ཅིང་།ཡོང་སྒོ་སྒོར་4000ལྷག་བླངས་ཡོད་ཟེར་བ་རེད།