སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་རྫོང་ཧྲང་ཅང་ཤང་མུའུ་ཀའོ་གྲོང་གི་ཞིང་དུད་གཅིག་གི་བཞོན་མས་བེའུ“མཚེ་མ”གཉིས་སྐྱེས་པ།

རྩོམ་པ་པོ།   མེད།  ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2013-07-02   རྩོམ་ཁུངས།   


        ཉེ་སྔོན། སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་རྫོང་ཧྲང་ཅང་ཤང་མུའུ་ཀའོ་གྲོང་གི་ཞིང་དུད་གཅིག་གི་བཞོན་མས་བེའུ“མཚེ་མ”གཉིས་སྐྱེས་པ། ཤེས་གསལ་བྱུང་དོན། བཞོན་མས་བེའུ་མཚེ་མ་སྐྱེས་པར་ཧ་ཅང་ཉུང་བས། གྲོང་ནང་གི་མི་ཚང་མས་ཁྱིམ་དེར་ལྟ་སྐོར་བྱེད་ཡོང་བ་རེད།